Informacje prezydenta miasta, w sprawie planowanej prywatnej inwestycji w pobliżu parku Hallera.

W minionym tygodniu dąbrowskie grupy dyskusyjne obiegła informacja o inwestycji mieszkaniowej planowanej na granicy Parku Hallera. Prywatny inwestor dąży do tego, aby w bezpośrednim sąsiedztwie hali widowisko-sportowej i parku zbudować dwa budynki, w których może się znaleźć nawet 150 mieszkań.

Mimo, że obowiązujący dla tego obszaru Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie przewiduje w tym miejscu nowych inwestycji mieszkaniowychinwestor ma prawo starać się o możliwość jej realizacji w oparciu o przyjętą w zeszłym roku przez Sejm specustawę, tzw. „lex deweloper”, czyli przepisy faworyzujące deweloperów i umożliwiające inwestycje mieszkaniowe bez względu na obowiązujące plany zagospodarowania.

Dlatego ze swojej strony deklaruję, że wniosek złożony przez inwestora, zanim trafi pod głosowanie Rady Miejskiej, zostanie wnikliwie przeanalizowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury. Tym bardziej, że inwestor w swoim wniosku, być może nieświadomie, całkowicie pominął fakt obowiązywania w naszym mieście lokalnych standardów urbanistycznych przyjętych przez radnych w marcu tego roku.

Przyjęte w nich zapisy znacząco zaostrzają kryteria, jakie muszą spełniać projekty, które deweloperzy chcą realizować w oparciu o tzw. „lex deweloper”. W dokumencie tym znajdują się m.in. szczegółowe uregulowania dotyczące wysokości planowanych budynków i powiązania jej z istniejącą już zabudową, minimalnej ilości miejsc parkingowych czy konieczności podłączania nowych budynków do sieci ciepłowniczej.

Między innymi dlatego też, zgodnie z ustawą, Wydział Urbanistyki i Architektury wezwie inwestora do uzupełniania wszystkich braków we wniosku w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. W przypadku gdy inwestor tego nie zrobi, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia i nie trafi pod obrady Rady Miejskiej. Niezależenie też od dalszych działań inwestora, deklaruję że pracownicy Wydziału Urbanistyki i Architektury będą do dyspozycji radnych, którym w zakresie ustalania lokalizacji mieszkaniowych zeszłoroczna ustawa przyznała decydujący głos.

Wniosek złożony przez inwestora wraz ze wszystkim załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej – http://bit.ly/30taooc

Zachęcam Państwa do zapoznania się z jego szczegółami i wnoszenia ewentualnych uwag, które każdy ma prawo zgłosić do Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie do 2 września 2019 roku.

Marcin Bazylak
Prezydent Dąbrowy Górniczej