Prezydencki projekt, który przedłuża możliwość zakupu najemcom mieszkań komunalnych poparty na sesji rady miasta.

30 czerwca mija termin składania wniosków przez osoby zainteresowane zakupem lokali mieszkalnych z bonifikatą. Podczas majowej sesji radni postanowili przedłużyć taką możliwość.

Dzięki nowej uchwale, która wejdzie w życie 1 lipca 2016 roku, do 31 grudnia 2017 najemcom, którzy złożą w dąbrowskim Urzędzie Miasta wnioski o wykup mieszkania, będzie przysługiwała bonifikata. Najemcy zapłacą jedynie 10 proc. wartości mieszkania, warunkiem koniecznym jest jednak jednorazowa zapłata.

Poniżej dodatkowa lista warunków:

  • nie zaleganie z opłatami z tytułu najmu lokalu na dzień złożenia wniosku,
  • nie zaleganie z opłatami z tytułu najmu lokalu na dzień zawarcia umowy sprzedaży lokalu
  • nie korzystanie przez najemcę w terminie 3 lat przed złożeniem wniosku z pomocy gminy w formie umorzenia należności czynszowych*

* chyba, że najemca dokona zwrotu do gminy całości umorzonych należności czynszowych, a wpłata nastąpi przed dniem zawarcia umowy sprzedaży lokalu.

Wyłączeniu podlegają:

  • lokale, które są lub mogą zostać przeznaczone na lokale socjalne i tymczasowe pomieszczenia
  • lokale mieszkalne w budynkach wybudowanych po 1990 roku.