ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ NA STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE! Komplet dokumentów do wypełnienia znajduje się w zakładce "Rekrutacja na staże krajowe i zagraniczne" Grupę docelową projektu stanowi 49 studentów (w tym 28 kobiet i 21 mężczyzn) studiów stacjonarnych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Projektem są objęci studenci ostatnich lat studiów licencjackich na kierunkach: Fizjoterapia, Stosunki Międzynarodowe, Bezpieczeństwo Narodowe, Filologia Angielska i przedostatniego roku studiów inżynierskich na kierunku Informatyka.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ NA STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE! Komplet dokumentów do wypełnienia znajduje się w zakładce "Rekrutacja na staże krajowe i zagraniczne" Grupę docelową projektu stanowi 49 studentów (w tym 28 kobiet i 21 mężczyzn) studiów stacjonarnych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Projektem są objęci studenci ostatnich lat studiów licencjackich na kierunkach: Fizjoterapia, Stosunki Międzynarodowe, Bezpieczeństwo Narodowe, Filologia Angielska i przedostatniego roku studiów inżynierskich na kierunku Informatyka.

Rekrutacja jest otwarta dla studentów należących do grupy docelowej projektu. Podstawowe kryterium rekrutacji to średnia ocen z ukończonych semestrów studiów. W przypadku staży zagranicznych – dodatkowym kryterium jest znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym (poziom co najmniej B1-potwierdzony certyfikatem lub rozmową rekrutacyjną).

 

Studentom przysługuje stypendium stażowe z tytułu realizacji stażu w wysokości:

1. Staż krajowy 1.700 zł miesięcznie przez 3 miesiące

2. Staż zagraniczny 2.000 zł miesięcznie przez 3 miesiące

 

Staże krajowe i zagraniczne w wymiarze 360 godzin (120 h miesięcznie) będą realizowane w następujących terminach:

1. Informatyka – 7-9.2016 i 2-4.2017

2. Fizjoterapia – 8-10.2016

3. Stosunki międzynarodowe – 8-10.2016

4. Filologia angielska – 8-10.2016

5. Bezpieczeństwo narodowe – 8-10.2016

 

Regulamin udziału w Programie Stażowym oraz wymagane dokumenty składane przez kandydatów na staże krajowe i zagraniczne dostępne są poniżej.

 

Warunkiem ubiegania się o staż studencki jest wypełnienie, podpisanie i złożenie w wyznaczonym terminie rekrutacji poniższych dokumentów:

1) Formularza rekrutacyjnego dla kandydatów na staże (wzór Formularza stanowi zał. 1 do Regulaminu),

2) kserokopii legitymacji studenckiej,

3) dokumentów potwierdzających wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe oraz dodatkową aktywność w czasie studiów,

4) oświadczenia (wzór Oświadczeń stanowi zał. 1 do Formularza rekrutacyjnego):

                a)    o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu organizacji staży oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za                                 staże realizowane w ramach projektu „Program Stażowy dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”,

                b)    o pozostawaniu uczestnikiem projektu „Program Stażowy dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”                                   oraz posiadaniu statusu studenta Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,

                c)     o nie kolidowaniu stażu z bieżącymi zajęciami dydaktycznymi na Uczelni,

                d)     o nie korzystaniu z płatnego stażu realizowanego na podstawie innej umowy,

                e)    o posiadaniu aktualnego certyfikatu poświadczającego poziom biegłości językowej (obowiązkowe tylko dla kandydatów na                              staże zagraniczne),

                f)     o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

5) CV kandydata na staż (wzór stanowi zał. 2 do Regulaminu).

6) Deklaracja uczestnictwa w projekcie (wzór stanowi zał. 3 do Regulaminu).

 

FORMULARZE REKRUTACYJNE NA STAŻE KRAJOWE I ZAGRANICZNE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE OD 23.05.2016 DO 1.06.2016 r. W BIURZE PROJEKTU - POKÓJ 101 oraz POKÓJ 120 W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, UL.CIEPLAKA 1C

 

Przed złożeniem kompletu dokumentów aplikacyjnych student jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu organizacji staży oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże realizowane w ramach projektu pn. „Program Stażowy dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”.